12. července 2016

Aktivity

Během dvou let trvání projektu VASIE budou realizovány následující aktivity spolu s a pro mladé znevýhodněné lidi a pro starší lidi:

1. Průzkum / analýza: průzkum a vyvinutí opatření učení se

Jedná se především o vytvoření a definování společného referenčního rámce pro celé partnerství s cílem objasnit obsah vyvinutého vzdělávání pro kolektivní mezigenerační setkání (SIC)/opatření učení se.

Partneři proto shromáždí informace od skupiny budoucích studujících a objasní potřeby, jejichž naplnění by mělo zajistit opatření učení se během jeho realizace.

Partneři ve svých regionech vyhledají místní příklady dobré praxe spojené s aktivním stárnutím a mezigenerační solidaritou, aby se inspirovali k vytvoření pedagogického obsahu. Soubor zmapovaných informací bude sloužit za základ pro zpracování zadávacích podmínek, kde se stanoví podmínky pro vyvinutí opatření učení se.

2. Modelování opatření učení se a jeho ověření v praxi

Jedná se o vyvinutí vzdělávacího opatření pro seniory a pro mladé lidi, jehož posláním bude klást otázky účastníkům o jejich přizpůsobení se prostředí (sociálnímu a/nebo profesnímu), podpořit přenos kompetencí mezi mladými lidmi a seniory, prostřednictvím kolektivních mezigeneračních setkání, což by mělo být klíčem k úspěchu.

Aby bylo možné vytvořit pedagogickou produkci, bude třeba:

– splnit požadavky zadávacích podmínek, které byly zpracovány během průzkumu;

– vytvořit skladbu obsahu;

– vyvinout vzdělávací a informační prvky.

Bude se jednat o práci na 3 kompetencích, které byly nejžádanějšími ve všech zúčastněných zemích, a to:

i. (opětovná) adaptace na prostředí (život v podniku/společenský život);

ii. komunikace & IKT (Informační a komunikační technologie);

iii. znovunabytí jistoty: sebepotvrzení (emoční inteligence)/ sebeúcta (sebedůvěra).

3. Internetová stránka projektu a virtuální společenství

Všechny pomůcky VASIE budou po jejich vytvoření dány k dispozici veřejnosti a budou se dát stáhnout z internetové stránky projektu. Vytvořeno bude virtuální společenství uživatelů.