2. Σεπτεμβρίου 2016

Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του έργου VASIE, οι ακόλουθες δραστηριότητες τέθηκαν σε εφαρμογή από την εταιρική σχέση με και για τους ηλικιωμένους και τους μειονεκτούντες νέους:

1. Ανασκόπηση / ανάλυση: Έρευνα και τεχνολογία της μάθησης
Αυτή γίνεται προκειμένου να οικοδομηθεί και να καθοριστεί το κοινό πλαίσιο για το σύνολο της εταιρικής σχέσης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο που πρέπει να αναπτυχθεί για κάθε Συλλογική Διαγενεακή Συνάντηση / μάθηση.
Έτσι, οι εταίροι συνέλλεξαν δεδομένα από έναν πίνακα μελλοντικών δικαιούχων για τον εντοπισμό των αναγκών που η διαδικασία μάθησης ικανοποίησε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.
Τοπικές/ εθνικές καλές πρακτικές που σχετίζονται με την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, χρησιμοποιήθηκαν από τους εταίρους για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σύνταξη των προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων για την ανάπτυξη του εργαλείου μάθησης.

2. Σχεδιασμός και δοκιμή του εργαλείου μάθησης
Ο στόχος ήταν να παραχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους και τους νέους που θα βάλει σε σκέψη τους δικαιούχους σχετικά με την προσαρμογή τους στην κοινωνική ή / και επαγγελματική ζωή, το οποίο προώθησε τη μεταφορά δεξιοτήτων μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων και, μέσω των συλλογικών διαγενεακών συναντήσεων, θα «έδωσε» τα κλειδιά της επιτυχίας.

Για να καταστεί δυνατό το εκπαιδευτικό εργαλείο, ήταν απαραίτητο να:
– Πληρούνται οι προδιαγραφές που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.
– Υπάρχει συγκεκριμένη δομή
– Παράγονται επίσημα και ανεπίσημα εκπαιδευτικά στοιχεία.

Αυτό σημαίνει ότι εργαστήκαμε για τις 3 πιο δημοφιλείς δεξιότητες από τις συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή:
i. (Επανα)προσαρμογή στο περιβάλλον (επαγγελματική/ κοινωνική ζωή)
ii. Επικοινωνία και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
iii. Ασφάλεια: αυτοπεποίθηση (συναισθηματική νοημοσύνη) / αυτοσυναίσθημα (εμπιστοσύνη)

3. Ιστοσελίδα προγράμματος και εικονική κοινότητα
Όλα τα εργαλεία VASIE είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου. Μια εικονική κοινότητα χρηστών δημιουργήθηκε.