2. Σεπτεμβρίου 2016

Ομάδες – Στόχοι

Το έργο VASIE στοχεύει στην ανάπτυξη πολιτικών για την προώθηση της ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στην Ευρώπη, ενώ αναπτύσσει ειδική εκπαίδευση για τους ηλικιωμένους και τους νέους, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οργανισμού αλληλοεπιδρά στο άμεσο περιβάλλον τους.

Πιο συγκεκριμένα, λειτουργεί, κατά κύριο λόγο αλλά όχι αποκλειστικά με τις ακόλουθες δύο ομάδες:
Άτομα πλησίον της σύνταξης που βρίσκονται σε στάδιο μετάβασης μετά την αποδέσμευση της απασχόλησης και πριν από την είσοδο τους σε περίοδο συνταξιοδότησης,
Νέους που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι οποίες οφείλονται σε εκπαιδευτικές δυσκολίες, σε οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές ή πολιτιστικές διαφορές.

Κάθε χώρα – εταίρος πειραματίστηκε με τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου VASIE, προκειμένου να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα και η επάρκεια τους. Από τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, θα οριστικοποιηθεί μια δεύτερη έκδοση των εργαλείων.
Η Πιλοτική εφαρμογή έγινε σε μια ομάδα που αποτελείται από 10 πρεσβύτερους και 10 νέους, αλλά και από δύο εκπαιδευτές / βοηθούς σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας, άρα συνολικά 154 «εκπαιδευόμενοι».

Όταν ολοκληρώθηκε η επικύρωση, τα εργαλεία υλοποιήθηκαν με τελικό δικαιούχο ομάδες που αποτελούνταν από 30 ηλικιωμένους και 30 νέους ανά χώρα, άρα συνολικός αριθμός 420 άτομων.