12. júla 2016

Aktivity

Počas dvoch rokov trvania projektu VASIE boli partnerstvom realizované nasledovné aktivity, spolu s a pre mladých znevýhodnených ľudí a pre starších ľudí:

1. Prieskum/analýza : prieskum a vyvinutie opatrenia učenia sa
Jednalo sa predovšetkým o vytvorenie a definovanie spoločného referenčného rámca pre celé partnerstvo s cieľom objasniť obsah vyvinutého vzdelávania pre Medzigeneračné kolektívne stretnutia ( MKS)/opatrenia učenia sa.
Partneri preto zozbierali informácie od skupiny učiacich sa, aby sa objasnili potreby, ktorých naplnenie by malo zabezpečiť opatrenie učenia sa počas jeho realizácie.
Partneri vo svojich regiónoch vyhľadali miestne príklady dobrej praxe spojené s aktívnym starnutím a medzigeneračnou solidaritou, aby sa inšpirovali k vytvoreniu pedagogického obsahu. Súbor zmapovaných informácií slúžil ako základ pre spracovanie zadávacích podmienok, ktoré obsahujú podmienky pre vyvinutie opatrenia učenia sa.

2. Modelizovanie opatrenia učenia sa a jeho overenie v praxi
Jednalo sa o vyvinutie vzdelávacieho opatrenia pre seniorov a mladých ľudí, ktorého poslaním bolo klásť otázky účastníkom o ich prispôsobení sa prostrediu (sociálnemu a/alebo profesijnému), podporiť prenos kompetencií medzi mladými ľuďmi a seniormi, prostredníctvom medzigeneračných kolektívnych stretnutí, čo malo byť kľúčom k úspechu.

Aby bolo možné vytvoriť pedagogickú produkciu, bolo potrebné:
– splniť požiadavky zadávacích podmienok, ktoré boli spracované počas prieskumu;
– vytvoriť skladbu obsahu;
– vyvinúť vzdelávacie a informačné prvky.

Partneri preto pracovali s 3 kompetenciami, ktoré boli najžiadanejšie vo všetkých partnerských krajinách, a to:

I. (opätovné) prispôsobenie sa prostrediu (život v podniku/spoločenský život) ;
II. komunikácia & IKT (Informačné a komunikačné technológie) ;
III. znovunadobudnutie istoty: sebapotvrdenie (emocionálna inteligencia)/sebaúcta (dôvera).

3. Internetová stránka projektu a virtuálne spoločenstvo
Teraz, po dokončení sú všetky nástroje VASIE verejné a dajú sa stiahnuť z internetovej stránky projektu. Vytvorené bolo aj virtuálne spoločenstvo užívateľov (viď https://www.facebook.com/Active-Ageing-and-Intergenerational-Solidarity-in-EuropeVASIE-Project-1608834419445507/).