12. júla 2016

Cieľová skupina

Projekt VASIE sa zameral na konkretizáciu politík v prospech aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity v Európe, pričom vytvoril špecifickú ponuku vzdelávania určeného pre seniorov a mladých ľudí alebo pre všetkých ľudí alebo organizácie, ktoré pôsobili v ich bezprostrednom okolí.

Presnejšie povedané, jednalo sa o prácu predovšetkým, nie však výlučne, s dvoma nasledovnými cieľovými skupinami:

  • ľuďmi v preddôchodkovom veku a s čerstvými dôchodcami, ktorí prechádzajú etapou prechodu od skončenia práce a nástupu do dôchodku;
  • mladými ľuďmi, ktorí by radi vstúpili na trh práce , ale majú s tým problémy: zdravotné postihnutie; ťažkosti s učením; ekonomické, sociálne a geografické problémy alebo kultúrne rozdielnosti.

Každá partnerská krajina testovala pomôcky vytvorené v rámci projektu VASIE, aby overila ich efektívnosť a primeranosť. Po ukončení overenia v praxi bola spracovaná dokonalejšia verzia pomôcok .

Testovanie sa uskutočnilo v každej krajine konzorcia najskôr na skupine svedkov zloženej z 10 seniorov a 10 mladých ľudí, ale aj s 2 lektormi/animátormi , celkovo teda na 154 «testovacích učiacich sa».

Po odsúhlasení boli učené moduly použité v skupinách konečných prijímateľov, skladajúcich sa z 30 seniorov a 30 mladých ľudí v každej krajine, teda celkovo sa vzdelávania zúčastnilo 420 ľudí vo všetkých regiónoch partnerstva.